Osnovni podaci

PUNI NAZIV PODUZEĆA

Gulliver Destination Management Company d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija

SKRAĆENI NAZIV PODUZEĆA

Gulliver Destination Management Company d.o.o.

VLASNIČKA STRUKTURA

100% privatno vlasništvo

MATIČNI BROJ KOMPANIJE

090034481 

OIB

05162368387

SJEDIŠTE UPISANO U SUDSKI REGISTAR

Trgovački sud u Dubrovniku Tt-20/202-6

NADLEŽNOST

MINT, Samostalni sektor turističke inspekcije
Adresa Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000, Zagreb

ŽIRO RAČUN

OTP Banka d.d. Zadar IBAN HR1724070001100181798 
Agram banka d.d. Zagreb IBAN HR0424810001129002532 

TEMELJNI KAPITAL

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

UPRAVA

Goran Hrnić, Maro Saulović

VODITELJ POSLOVA

Maro Saulović, odgovorna osoba u pravnoj osobi
Kontakt: info@gulliver-dmc.hr
Ovlaštenja voditelja poslova su definirana sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu

PODNOŠENJE PISANIH PRIJAVA

Sve prijave se mogu podnijeti na mail voditelja poslova: info@gulliver-dmc.hr